מאגרי מידע

עיון בתיק והמצאת מסמכים ממנו – תנאיו והמוסמך להתירו או לצוות עליו

החלטה

בפני בית הדין צו שנתן בית משפט השלום בחיפה בתיק 23554-05-18 לבקשת המשטרה ובו נכתב בסעיף 2:

"אני מצווה בזאת על בית הדין הרבני בחיפה להמציא את המסמכים הנ"ל למשטרת ישראל […] כל המסמכים הקיימים בתיק בית הדין על שם […] כולל מדיה, פרוטוקולים.

מעיון במסמך נראה כי מדובר בצו מובנה המוגש תחת הלוגו של משטרת ישראל לבית משפט השלום, כאשר השופט מוסיף את חתימתו וחותמתו על גבי הצו.

נציין כי בתוצאה מדובר בצו של בית משפט השלום בחיפה המצווה על בית הדין הרבני בחיפה להמציא את תיק הגירושין של הצדדים הכולל את פרוטוקולי הדיונים שהתנהלו בפנינו.

כהקדמה קצרה, מצאנו לנכון לצטט מתוך החלטת בית הדין הרבני האזורי בתל אביב בתיק ‏432748/12 (פורסמה במאגרי המידע, כן ניתנו החלטות נוספות בנושא  עיין למשל בתיק 1118930/1 בית הדין הרבני האזורי באר שבע) וזו לשון ההחלטה:

כבר בראשית הדברים בית הדין מוצא לנכון להבהיר ולהביע את עמדתו כי אין זה ראוי לסטות מהעיקרון לפיו ערכאה משפטית אחת לא תורה בצו לערכאה משפטית אחרת להמציא מסמכים מתיקים שמתנהלים בפניה, כמו שלא יעלה על הדעת כי בית הדין הרבני יורה בצו לערכאה משפטית אזרחית, ככל שתהיה, להמציא מסמכים מתיקים שנדונו בפניה. נסיגה מעמדה זו עשויה לפגוע בתיקים רבים וביחסים הנכונים שבין בתי הדין ובתי המשפט ובעקרון הכבוד ההדדי הנוהג בין הערכאות, בוודאי כאשר מדובר בתיקי משפחה והמעמד האישי שהם חסויים.

בשל עיקרון ה"כיבוד ההדדי" שבין הערכאות מן הנכון והראוי כי משטרת ישראל תגיש בקשה לעיון בתיק בית הדין, לבית הדין שדן בתיק ולא לבית משפט השלום.

ואכן בדרך זו הנחתה מזכירות בית הדין הרבני בחיפה את משטרת ישראל להגיש בקשה מטעמה וזו הבקשה שבפנינו.

פתחנו בהקדמה זו כדי להביא לידיעת הגורמים העוסקים בנושא שאין זה נכון לפנות בצווים מסוג זה של ערכאה אחרת לבית הדין הרבני, שכן המסמכים הנדרשים בצו בית המשפט שהומצא לתיק הם העתק תיק הגירושין של הצדדים כולל פרוטוקולי הדיונים אשר לגבם קיימת, לכאורה, מניעה משפטית למוסרם לצד ג' ובכלל זה משטרת ישראל, בשל הוראות החוק ותקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג (להלן: תקנות הדיון).

על תיקים הנדונים בבתי הדין הרבניים, למעט בענייני ירושה, חל איסור פרסום, כמפורט בסעיף 1א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז – 1956:

דרכי דיון

(א)     בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, למעט בעניני ירושה, ידון בדלתיים סגורות, זולת אם ראה בית הדין לקיים את הדיון בפומבי, ואולם רשאי בית הדין להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.

(ב)     על דיון בפומבי ועל דיון בדלתיים סגורות כאמור בסעיף קטן (א), יחולו ההוראות בדבר איסור פרסום המפורטות, בסעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, לפי הענין ובשינויים המחויבים.

מקור נוסף לאיסור פרסום של תיקי בתי הדין מפורט בתקנות נב ונד לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג:

דיון בדלתיים סגורות ובדלתיים פתוחות

נב.      הדיון בענייני משפחה ובבקשות לגיור מתנהל בדלתיים סגורות, ובשאר העניינים – בדלתיים פתוחות, אלא אם בית הדין הורה אחרת במשפט מסוים או בישיבה מסוימת. בכל אופן רשאי בית הדין להרשות או לא להרשות את נוכחותו של אדם מסוים או סוגי בני אדם.

איסור פרסום

נד.      הדיונים מתנהלים בבית הדין בדלתיים סגורות הם חסויים. אין לפרסם פרטים על מהלך הדיונים אלא באישור מפורש, בכתב, של בית הדין.

ההליכים בתי הדין הרבניים מתקיימים בדלתיים סגורות, ותוכן הדיונים אסור בפרסום אלא אם כן התיר זאת בית הדין במפורש (פרסום הכולל את פרטי הצדדים נעשה רק במקרים נדירים כגון בסרבנות גט קשה – פרסום שם הבעל המעגן) ועל כן החומר שבתיקים – המכיל כתבי בית דין, פרוטוקולים, ראיות, החלטות ופסקי דין – הוא חסוי.

וכך קובעות תקנות הדיון:

עיון בתיקים

רו.      (1) תיקי בית הדין ניתנים לעיון רק לצדדים או לבאי כוחם ורק בזמן שהעניין תלוי ועומד, לרבות אם העניין מצוי בערעור או ניתן לערעור.

(2) כעבור התקופה האמורה, או לגבי אדם שאינו צד בעניין, רשאי בית הדין להרשות את העיון בתיק אם יראה כי למבקש יש עניין צודק בדבר.

הערכאה הדנה בתיק והחשופה לפרטיו היא המכירה את המשמעות של חשיפת המידע – ההשפעה על ההליך המשפטי שלפניה או השפעות אחרות, ולפיכך היא אשר נדרשת על פי חוק לאשר את חשיפת הפרטים "אם יראה כי למבקש יש ענין צודק בדבר".

לגופו של עניין:

בבקשת המשטרה אין כל נימוק והסבר כדי שבית הדין ישתכנע "כי למבקש יש ענין צודק בדבר".

מצד שני הבקשה היא רק: "לקבל עדכון בנוגע לסטטוס תיק הגירושין שנפתח ברבנות אודות האנשים ששמם מוזכר בצו."

לכן בשלב זה בית הדין מאשר לתת את המידע המבוקש (היינו עדכון בנוגע לסטטוס התיק) ומבהיר:

 נפתח תיק גירושין על ידי האישה ובטרם התקיים דיון ביקשה היא לסוגרו והוא בסטטוס 'סגור'.

בנוסף הוחלט:

א. ככל שיש צורך ביותר מכך, על נציג המשטרה להגיש בקשה מנומקת או להתייצב בפני בית הדין ולפרט את הצורך, וזאת כדי לשכנע את בית הדין שיש עניין צודק בדבר.

ב. העתק מהחלטה זו יש להעביר למשטרת ישראל מרחב חוף, לצורך המשך הליך דנן, וכן לצורך יישום ההליך באופן נכון אם יידרש בבקשות דומות שעשויות להיות מוגשות בעתיד.

ג. יש להעביר החלטה זו למזכירות בית משפט השלום בחיפה.

החלטה זו מותרת לפרסום בעוד שלושים יום מהיום, בהשמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום כ"ח באייר התשע"ח (13.5.2018).

הרב יוסף יגודה – אב"ד                  הרב ישראל דב רוזנטל                              הרב סיני לוי

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם