מאגרי מידע

נוסחאות שטרי בוררות

דוגמא לשטר בוררות 1 – להורדה לחץ כאן

שטר בוררות

בין צד א _______________ ת.ז. ___________ מרחוב ________________ עיר __________ מיקוד__________ טל _______________ פקס __________ דוא"ל ________________
לבין צד ב _______________ ת.ז. __________ מרחוב _______________ עיר _________ מיקוד __________ טל _______________ פקס __________ דוא"ל _______________
הואיל: ובין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות בנושא: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
והואיל: וברצון הצדדים להביא את הסכסוך להכרעת בורר שימונה על-ידי המוסד לבוררות של מכון תורת המשפט. (להלן: "בית הדין") ואשר ינהל את הבוררות על פי תקנות בית הדין לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה ותקנות בית הדין מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם הבוררות.
 2. הצדדים מצהירים כי קראו והבינו את האמור במובא לעיל ובתקנות בית הדין המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. וכן הם מתחייבים לנהוג על פי סדרי הדין המפורטים בתקנות
 3. בית הדין ידון ויפסוק בסכסוך האמור בלבד שבין הצדדים ובכל הטענות והתביעות שיש לצדדים אחד כלפי השני כמפורט ו/או יפורט בכתבי בית הדין אשר יגישו הצדדים וכן בכל נושא אחר הקשור לנושא הבוררות אשר יועלה ע"י הצדדים במהלך הבוררות
 4. בית הדין יפסוק בסכסוך, על פי דין תורה. לפשרה, או לפנים משורת הדין ליושר, או לפי שיקול דעתו ומיטב שפיטתו, עפ"י החומר שבפניו. לפיכך, הצדדים מסכימים כי הבורר שימונה יהיה פטור מהדין המהותי, סדרי הדין ודיני הראיות, החלים לפי הדין והחוק במדינת ישראל.
 5. בית הדין יהיה מוסמך לדון ולהחליט בסכסוך וכל הנובע ממנו והקשור בו גם בקשר עקיף.
 6. הצדדים מצהירים כי לא יחול על הסכם זה האמור בתוספת הראשונה לחוק הבוררות. כמו כן, בית הדין לא יהיה חייב לנמק את פסק דינו, הבוררות לא תהיה מוגבלת בזמן.
 7. הצדדים מסכימים כי לא יחול על הסכם זה האמור בסעיף 21א ובתוספת השנייה לחוק הבוררות. ומשום כך פסק הבורר הינו חלוט וסופי ואין בית הדין חייב לקבל שום ערעור.
 8. בית הדין יהיה רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין, צווי ביניים, סעדים זמניים, החלטות ביניים אחרות, וכל סעד אחר שבית משפט מוסמך לתתו. כן רשאי הוא לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים. סמכותו האמורה לעיל של בית הדין תופעל בהתאם לסדרי הדין של בית הדין. כל הצדדים הנוגעים לבוררות זו מתחייבים בזה לציית לכל הוראותיו והכרעותיו של בית הדין בנידונים הנ"ל.
 9. הצדדים מתחייבים לשלם בגין נזקי גרמא והפסדים של מניעת רווח בהתאם לנסיבות, כפי שיקבע על ידי בית הדין ולפי שיקול דעתו.
 10. הצדדים מתחייבים לשלם הוצאות הליך הבוררות, שכ"ט הבורר, עו"ד, מומחים שמונו, אגרות, הוצאות נלוות וכיו"ב. כפי שיקבע על ידי הבורר שמונה על-ידי בית הדין.
 11. הצדדים מסכימים שגם אם יוכרע הדין בפשרה ההחלטה תקבע על פי רוב דעות.
 12. פסק הבוררות ניתן לשיקול דעת הבוררים גם לאחר שיימסר ואף לאחר זמן רב.
 13. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם הנהלת בית הדין ועם הבורר או הבוררים שמונו בכל הכרוך בניהול הבוררות, ויעשו כל שניתן על מנת לאפשר את ניהולה היעיל והמהיר.
 14. הצדדים מצהירים ומודים בזה כי הם קיבלו קנין מועיל כדין עפ"י דין תורה בבי"ד חשוב, על כל התחייבויותיהם בכל סעיף וסעיף שבהסכם זה, וכחומר כל התנאים וכחומר כל השטרות ולא תהיה לצדדים שום תביעות ממוניות ו/או שום תרעומת על פסק הדין.
 15. הדיינים רשאים לברר ולשאול כל אחד מהצדדים בנפרד וכן עדים שלא בפני הצדדים, במידה והעניין מצריך זאת.
 16. הכתובות בראש הסכם זה יחשבו כתובות הצדדים לכל דבר ועניין, לרבות המצאת כתבי בית דין והחלטות, בשינוי כתובת יש להודיע בכתב לבית הדין ולצד שכנגד.
לראיה באו הצדדים על החתום
היום __________ לחודש___________ תש___ – ___ / ___ / ___
צד א _______________ צד ב _______________
דוגמא לשטר בוררות 2 – להורדה לחץ כאן

שטר בוררות

תאריך ___________
אנחנו הח"מ מודים שקבלנו עלינו את הרה"ג _______________ ואת הרה"ג _____________________ ואת הרה"ג _______________ (להלן הבד"ץ) לדון בינינו בענין: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________וכל המסתעף מענין זה, ומתחייבים לשלם כפי שיחייב הבד"ץ, ומוחלים מעכשיו למי שיפטרו, ומקנים מעכשיו לשייך לו כפי שיפסקו, גם ע"פ רוב, הכל לפי ראות עיני הבד"ץ הן ע"פ דין, והן הנראה להם לפשר, או ע"פ יושר ו/או ע"פ אומדן דעת. תוקף שטר זה לזמן בלתי מוגבל, כתוקף שטרי בירורין המועילים ע"פ התורה, וכתוקף קאמפראמייס המועיל ע"פ חוקי הממשלה. ובתנאים דלהלן:
 1. אם אחד מהצדדים הח"מ מופיעים בשם חברה, עמותה או כל גוף ציבורי או פרטי, או כל ישות שהיא, מצהיר בזאת החותם כי בסמכותו להתדיין בכל הנושאים הנ"ל, וחתימתו על שטר זה מחייבת לכל דבר וענין. באם יתברר שהחותם אינו מוסמך לפעול כפי שהצהיר, הרי הוא מתחייב באופן אישי לקיים כל פס"ד או החלטה שיוציא הבד"ץ בכל הנושאים הנ"ל.
 2. הצדדים מצהירים שכתובת המגורים שרשמו בכתב התביעה היא הכתובת הבלעדית לענין הבוררות.
 3. באם אחד מהצדדים הח"מ ישתמט מלהופיע לפני הבד"ץ עד לגמר הדיונים, רשאי הבד"ץ לערוך דיון גם בלעדיו.
 4. במקרה ונמנע מאחד מחברי הבד"ץ מלהופיע לדיונים, רשאי הבד"ץ להחליפו עם דיין אחר, או לחלופין לקיים דיון בהרכב חסר.
 5. הבד"ץ רשאי להוציא צווים והחלטות ביניים.
 6. הבד"ץ פטור מסדרי הדין, מחובת הראיה, מרישום פרוטוקול, וכן ממתן נימוקים לפס"ד, או לכל החלטה שהיא.
 7. הבד"ץ מוסמך לערוך התייעצויות ולהזמין מומחים ו/או בעלי מקצוע, גם בשכר ע"ח הצדדים, לשם קבלת חוו"ד או בירור כלשהו, ולקבוע ולחייב הוצאות, ע"פ שיקול דעתו.
 8. פסקי הדין והחלטות הביניים אינם ניתנים לערעור.
 9. הסמכות הבלעדית לפרש ולהבהיר פסקי דין, וכן להוציא החלטות ו/או הבהרות, מונחת בידי הבד"ץ בלבד, ללא הגבלת זמן או מקום.
 10. הבד"ץ רשאי לקבוע ביצוע ודרכי אכיפה לפס"ד והחלטותיו. הצדדים מתחייבים לא להגיש שום תביעה נגד הבד"ץ וב"כ בין בד"ת ובין להבדיל בערכאות אחרים, ומוחלים ומוותרים מעכשיו על כל סוג תביעה שהוא, וכן על הופעת חברי הבד"ץ או ב"כ לפני כל מוסד משפטי שהוא.
כ"ז נעשה בקנין אג"ס במנא דכשר למקניא ביה, בביטול וכו’ ובפיסול וכו’ דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, באופן המועיל ביותר, ע"פ כל משפטי התנאים, ולא יפסל בשום פסול בעולם, והכל שריר וקיים.
ועל כל זה בעה"ח ב __________ לפרשת __________. לחודש __________ תש____ בעיר _______________ ת"ו.
שם: ________________ ת.ז. ________________ חתימה ________________
שם: ________________ ת.ז. ________________ חתימה ________________
שם: ________________ ת.ז. ________________ חתימה ________________

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם