מאגרי מידע

מזונות ילדים – חלוקת מענק המדינה בין ההורים בזמן החירום 979928-7 – ביה"ד פ"ת

החלטה

לפנינו בקשת האב להורות לאם להעביר לידיו את מלוא מענק המדינה בסכום כולל בסך 2,000 ₪ שניתן לאור המצב בתקופה זו. מנגד תגובת האם שמאחר והמשמורת אצלה המענק מגיע לאם בלבד!

על מנת לקבל החלטה מושכלת במענק חד-פעמי בלתי צפוי זה שנקבע עבור ילדים מתחת לגיל 18, חובה לבדוק את נוסח ההחלטה אשר נקבע מתוקף החלטת ממשלה במסגרת הוראות והגבלות החרום בתקופת משבר נגיף הקורונה.

כותרת החלטת הממשלה:

אישור התוכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 להוראת שעה לשנת 20202)

מספר ההחלטה 5013 מיום 24/4/2020.

נוסח ההחלטה:

לאשר את התוכנית המפורטת, כהגדרתה בסעיף 3ב (א2) (1) לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (להלן: הוראת השעה).

בנספח להחלטה נכתב:

תכנית סיוע ממשלתית להתמודדות עם המשבר הקורונה. 
על רקע התפשטות נגיף קורונה בישראל ועל מנת לסייע לאזרחים שנפגעו, מליאת הכנסת אישרה ביום 7 באפריל 2020 את חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (להלן: הוראת השעה). התיקון נועד לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות הנגיף, כחלק מתוכנית הסיוע בהיקף 80 מיליארד ש"ח שהוצגה על ידי ראש הממשלה ושר האוצר ביום 30 במארס 2020. בסעיף א2(1) להוראת השעה נקבע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום 1 במאי 2020 תוכנית מפורטת ביחס לשימושים המתוכננים בסכומים המפורטים בסעיף קטן (א1)(2)(ב) להוראת השעה. להלן פירוט השימושים להוצאה השנה במסגרת הנתח התקציבי בתוכנית הסיוע הנאמד בכ-50 מיליארד ש"ח בהתאם להוראת השעה. 

[… ]

ב.  שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 3.9 מיליארד ₪          
1.  מענק סיוע חד פעמי (מענק פסח) – 2.3 מיליארד ש"ח – מענק סיוע חד פעמי בגובה 500 ש"ח בעד כל ילד מתחת לגיל 18 (עד ארבעה ילדים)….

הנוסח הרלוונטי של החלטת ממשלה קיבל את אישורה של הכנסת.

כאמור, ביצוע ההחלטה הוא באמצעות המוסד לביטוח לאומי, נצטט את אופן הביצוע כפי שזה מופיע באתר הביטוח הלאומי.

תשלום מענק בסך 500 ש"ח בעקבות משבר הקורונה

תאריך פרסום: 07.04.2020

הביטוח הלאומי ישלם מענק בסך 500 ₪ עבור ילדים, אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות.

המענק ישולם החודש ומועדי התשלום יתפרסמו בימים הקרובים.

למי ישולם המענק

ילדים:

מענק בסך 500 ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 (שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל).

המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה:

•          ילד אחד – 500 ₪

•          שני ילדים – 1,000 ₪

•          שלושה ילדים – 1,500 ₪

•          ארבעה ילדים ומעלה – 2,000 ₪

 שימו לב, המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים.

מתוך האמור לעיל עולה, כי הרציונל בהחלטת הממשלה למתן מענק עבור ילדים, נבע מהקשיים הכלכליים של המשפחות בישראל שנגרמו בעקבות המגבלות שהוטלו על הציבור בישראל בעטיו של נגיף הקורונה, ובשל כך החליטה הממשלה בהחלטה מספר 5013 מיום 24/4/2020 להקל על ההורים ולתת מענק סיוע חד-פעמי (מענק פסח) בסך כולל של 2.3 מיליארד ₪ כמענק סיוע חד-פעמי בגובה 500 ₪ עבור כל ילד מתחת לגיל 18 (עד ארבעה ילדים למשפחה).     
מענק זה במהותו ובתכליתו הוא למעשה השתתפות המדינה בהוצאות מזונות הילדים המוטלות על ההורים באשר הם.   
לכן נראה נכון וצודק שהחלוקה במענק זה תהיה באופן יחסי ושוויוני בהתאם לאחוז חלוקת הנשיאה בנטל מזונות הילדים בין ההורים הגרושים.

במקרה הנדון בו האב משלם עבור כל אחד מארבעת הילדים דמי מזונות בסך 1,000 ₪ לחודש, שזה 80% מדמי המזונות המקובלים, בהתאם להסדרי השהות שנקבעו לאב בהחלטת ביה"ד מיום 27/9/17, כאשר האב לוקח את הילדים ביום ב' מהשעה 17:00 ועד למחרת שמחזירם למוסדות החינוך, וביום ד' מהשעה 19:00 ועד למחרת, וכן שתי שבתות עם האב ושבת אחת עם האם.                

בנוסף לאמור, קבע בית הדין בהחלטתו מיום 18/3/20, שזמני השהות של הילדים בין האב והאם בתקופת חופשת הילדים עקב משבר הקורונה יחולק בין ההורים שווה בשווה.

מכאן שבתקופת משבר הקורונה נוספו לאב עוד כיומיים בשבוע כזמני שהות עם הילדים, מעבר לזמני השהות הקבועים הנזכרים לעיל, מה שגורם לאב לשאת בתוספת תשלום עבור הימים הנוספים בהם הילדים שוהים אצלו.        
יוצא אם כן, שבתקופת חופשת הקורונה האב נושא בתשלום מזונות ילדים חודשי באופן מלא כמקובל עבור כל אחד מארבעת הילדים. 

ברם, למרות שנוספו לאב ימי שהות עם הילדים וכי הוא נושא בכ-80% מנטל המזונות של הילדים, ברור כי גם האם נושאת בחלק ממשא תשלום המזונות של הילדים, ומן הסתם אף היא, כמו האב ושאר רבים מאזרחי ישראל, חווה בתקופה זו קשיים כלכליים, לכן מן הנכון והצודק יהיה לחלק את המענק החד-פעמי שניתן עבור הילדים ביחס של 80% / 20%, דהיינו 1,600 ₪ מהמענק תעביר האם אל האב, ו- 400 ₪ ממנו יישארו אצלה, או לחילופין האב יקזז סכום זה מתשלום המזונות החודשי. 

ניתן לפרסם החלטה זו לאחר השמטת שמות הצדדים.


ניתן ביום י' באייר התש"פ (04/05/2020).

   
הרב אברהם מייזלס – אב"ד  

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם