מאגרי מידע

כריכת עניינים נלווים לתביעת גירושין בבית הדין הרבני

הקדמה:
כאשר אחד מבני הזוג הנמצא בהליכי גירושין מעוניין שבית הדין הרבני (ולא בית המשפט לענייני משפחה) ידון בנושאים הנוספים הקשורים לגירושין, הוא יכול לכרוך את הנושאים הללו בתביעת הגירושים שנידונה בבית הדין הרבני
מרגע שבוצעה "כריכה", בית הדין הרבני הוא היחיד שיכול לדון בנושאים אלה בתנאי שלא הוגשה קודם תביעה בנושאים אלה לבית המשפט לענייני משפחה
כל עוד לא בוצעה כריכה של נושאים אלה עם תביעת הגירושין, ניתן יהיה לבחור באיזו ערכאה משפטית ידונו נושאים אלה
הסמכות לדון במשמורת והחזקת הילדים נתונה לבית הדין הרבני גם ללא כריכה, אלא אם הוגשה קודם לכן תביעה למשמרות בבית המשפט לענייני משפחה
כאשר אחד מבני הזוג הנמצא בהליכי גירושין מעוניין שבית הדין הרבני (ולא בית המשפט לענייני משפחה) ידון בנושאים הנוספים הקשורים לגירושין, הוא יכול לכרוך את הנושאים הללו לתביעת הגירושים שנידונה בבית הדין הרבני.
 • מרגע שבוצעה "כריכה", בית הדין הרבני הוא היחיד שיכול לדון בנושאים אלה.

 • כל עוד לא בוצעה כריכה של נושאים אלה עם תביעת הגירושין, ניתן יהיה לבחור באיזו ערכאה משפטית ידונו נושאים אלה.

 • אם הוגשה תביעה בעניין מסוים בפני בית המשפט לענייני משפחה, בטרם בוצעה כריכה של עניין זה בבית הדין הרבני, לא ניתן יהיה לבקש כריכת אותו עניין בבית הדין הרבני, והסמכות הייחודית לדון בו תהא של בית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו סמכות לדון בעניינים הנלווים לתביעת גירושין בין יהודים (מרוץ הסמכויות).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג יהודים נשואים אשר נמצאים בהליך גירושין.

העניינים שניתן לכרוך בתביעת גירושין

 • ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם סיום מהיר ויעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים זה מזה.

 • עניינים אלה אינם חייבים להיות קשורים לענייני מעמד אישי, אלא יכולים להיות בכל תחום שהוא.

דוגמה
דוגמאות לעניינים שניתן לכרוך
 • חלוקת רכוש

 • מזונות אישה

 • תביעת האישה להחזר הוצאות בגין מזונות קטין

לא ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם אינה דרושה לצורך סיומם היעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים. אם עניינים אלה נכרכו בתביעת הגירושין, לא תהיה לבית הדין הרבני סמכות לדון בהם.

התנאים המצטברים שיש להוכיח כדי לבצע כריכה

 • על המבקש לבצע את הכריכה להוכיח קיום של שלושה תנאים מצטברים:

  1. תביעת הגירושין היא תביעה כנה – כלומר התביעה הוגשה מתוך רצון אמיתי להתגרש ולא מתוך כל מניע אחר, למשל רצון למנוע פנייה קודמת לבית המשפט לענייני משפחה.

  2. הכריכה היא כריכה כנה – כלומר הכריכה נעשתה מתוך רצון אמיתי להכריע בעניין זה בפני בית הדין הרבני. כריכה נחשבת לכריכה כנה אם נעשתה כדי להימנע מהתדיינויות בשתי ערכאות נפרדות ועל מנת לרכז את כל העניינים בפני ערכאה אחת. לעומת זאת, כריכה לא תיחשב כנה אם היא נעשתה לצרכים אחרים כגון לצורך הפעלת לחץ על האישה להתפשר בנושא מסוים.

  3. הכריכה נעשתה כדין – אם התביעה היא תביעה על תנאי, המותנית בקיומם של הליכים או עובדות מסוימות, כשהתנאי לא נעשה ממניעים כנים, כריכת עניין בתביעה לא תיחשב כריכה כדין.

דוגמה
 • דוגמה לכריכה שלא כדין:

  • הבעל מציב תנאים לגט, כמו ויתור על רכוש או ויתור על מזונות כתנאי למתן הגט. אם בית הדין מתרשם שהתנאי ניתן רק על מנת לאלץ את האישה לוותר על נכסים, הדבר יחשב ככריכה שלא כדין.

 • דוגמאות נוספות לכריכה לא כנה:

  • כריכה לצורך הסתרת רכוש.

  • ציון סכום לא ריאלי למזונות.

אם המבקש לבצע את הכריכה אינו מצליח להוכיח את התקיימותם של שלושת התנאים, יעבור הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

שלבי ההליך

בקשה לביצוע כריכה

 • על מנת לבצע כריכה של עניין מסוים בתביעה לגירושין, יש לציין באופן מפורש בכתב התביעה כי בית המשפט מתבקש להכריע באותו עניין.

 • ניתן לבקש לבצע כריכה גם לאחר הגשת כתב התביעה, בכתב או בעל פה במהלך הדיון בתביעה בבית הדין הרבני.

 • בקשת כריכה יכולה להיעשות לא רק על ידי התובע אלא גם על ידי הנתבע.

 • בתי המשפט קבעו כי אין דרישות פורמליות מחייבות לצורך ביצוע כריכה וכאשר ניתן ללמוד מהתנהגות בעל דין כי התכוון לכרוך עניין מסוים, לא תישמע לאחר מכן טענתו כי אין לבית הדין הרבני סמכות לדון בו.

דוגמה
 • אם הצד השני העלה את הנושא, ובעל הדין הסכים לדבר על אותו ענין ולהתייחס אליו בדיון, זה נחשב כריכה בהתנהגות

הכרעה בתוקף הכריכה

 • ככלל, בית הדין הרבני מכריע בשאלת הכריכה.

 • אם הוגשה במקביל תביעה גם לבית המשפט לענייני משפחה, יכולה כל אחת מהערכאות (בית הדין או בית המשפט) לקבל החלטה בשאלת תוקף הכריכה.

 • כדי להימנע מהחלטות סותרות, כל אחת מהערכאות יכולה לעכב את הדיון בתביעה עד שתוכרע השאלה על ידי הערכאה המקבילה.

 • אם כבר ניתנה הכרעה בעניין על ידי אחת הערכאות, על הערכאה המקבילה לכבד את ההכרעה.

 • במקרה של מחלוקת בין הערכאות, יכולים הצדדים לפנות לבית המשפט העליון על מנת לקבל הכרעה.

ויתור על כריכה

 • אם צד לתביעה כרך עניינים מסוימים בתביעת הגירושין ואז פנה באותם עניינים לבית המשפט לענייני משפחה, הוא יחשב כמי שוויתר על הכריכה, ובית המשפט לענייני משפחה יוכל לדון בעניין.

פקיעת הכריכה

 • הסמכות שהוקנתה לבית הדין הרבני באמצעות כריכה פוקעת אם תביעת הגירושין נדחתה או אם תיק תביעת הגירושין נסגר ללא הכרעה.

ערעור

בית הדין הרבני

 • קביעה של בית הדין הרבני כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה כפסק דין ולכן ערעור עליה יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים.

 • קביעה של בית הדין כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, דינה ככל החלטה אחרת של בית הדין ולכן כדי לערער עליה יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול, בתוך 10 ימים.

בית המשפט לענייני משפחה

 • קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה כפסק דין ולכן ניתן לערער עליה באמצעות הגשת ערעור בבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

 • קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, דינה ככל החלטה אחרת של בית המשפט וניתן להגיש לגביה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

חשוב לדעת

 • לבית הדין הרבני תהיה סמכות בלעדית לדון בעניינים הקשורים לגירושין גם אם לא נעשתה כריכה, וזאת במקרה בו הצדדים הביעו הסכמתם לכך שבית הדין הרבני ידון בעניין זה או אחר.

 • במקרה שאישה מגישה בבית הדין תביעה למזונות עבורה, מוסמך בית הדין הרבני לדון בעניין גם אם כלל לא הוגשה תביעת גירושין.

 • סוגיית משמורת והחזקת הילדים נחשבת ככרוכה מעצם טיבה בתביעת גירושין.

  • לפיכך גם אם לא צוין בכתב התביעה כי בית הדין הרבני מתבקש לדון בסוגיה זו, יהיה בית הדין הרבני בעל הסכמות הבלעדית לדון בסוגיה זו גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב התביעה שהוגש לבית הדין.

  • במקרה זה בית בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון בסוגיה זו, אלא אם כן הוגשה קודם לכן תביעת משמורת או החזקת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה.

חקיקה ותקנות

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם