מאגרי מידע

חבלה בגירושין במסירת מודעה – שיבוש הליכי משפט – 1103694-4 – ביה"ד י"ם

החלטה

בפנינו הליך גירושין שהסתיים בגט, לאחר שהבעל חויב לגרש במסגרת פסק הדין מיום כ"ט בטבת תשע"ט (6.1.19). 

מאחר והבעל סרב לגרש לאחר פסק הדין, התובעת פתחה תיק להטלת צווי הגבלה על הבעל, נקבע דיון ליום ז' אדר א' תשע"ט (12.2.19).

לפני הדיון התקבלה הודעת הבעל שהוא מוכן לגרש. כאמור, הדיון הסתיים במסירת גט מהבעל לאשה.

ברם, בדיון שהתקיים לפני מסירת הגט, הודיע בא כוח הבעל כי הבעל "מסר מודעה" על הגט, שמשמעותה, ביצוע הליך (שמקורו הלכתי) שנועד לפגוע בכשרות הגט, חרף החלטת בית הדין שהצדדים חייבים להתגרש. 

ונתאר את הצהרות בא כוח הבעל בשם הבעל באשר לכך, שהושמעו על ידו במסגרת הדיון הנ"ל מיום ז' אדר א' תשע"ט (12.2.19).

ראשית, ראו האמור בפרוטוקול הדיון מיום ז' אדר א' תשע"ט (12.2.19):

בא כוח האיש: הבעל נתן מודעה על כל הסיטואציה.

בית הדין: לפני מתן הגט יש ביטול מודעות.

בא כוח האיש: לפני מתן הגט הוא יגיד שהוא מבטל את כל המודעות למעט זאת.

בית הדין: אז אנו נמשיך את כל הסנקציות כפי שעשינו עד כאן.

בא כוח האיש: מה המשמעות של הסיטואציה קטנתי לומר זאת, אני לא יודע מה המשמעות ההלכתית איזה מילים הוא יגיד בהמשך למה שהוא אמר לפני זה מחוץ לחדר.

בית הדין: כל עוד הוא יגיד את הנוסח המקובל זה בסדר, אם הוא רוצה להמשיך לחיות תחת סנקציות. אנו נמשיך.

בא כוח האיש: האיש נתן הצהרה – מודעה בנוסח שיתבקש לומר לפני שהוא הגיע לדיון כאן, לאור אמירתו של האב"ד שככל והוא לא יאמר את המילים שיידרש לומר כדי שלא יוטל איזה פגם בגט הדברים יאמרו מפיו להשקפתו מן השפה ולחוץ אך יאמרו.

כן ראו אף האמור בהחלטת בית הדין מהיום הנ"ל:

בא כוח הבעל מצהיר בשם הבעל כי הבעל מסר מודעה על הגט, ואף אם יאמר את הנוסח המקובל הנאמר בסידור גט לביטול מודעות, עדיין זה יהיה מן השפה ולחוץ.

ברם, חרף האמור, בהחלטת בית הדין מיום ז' אדר א' תשע"ט (12.2.19), בית הדין כבר נתן דעתו לכך, והבהיר כי אינו חושש לכשרות הגט, וכפי שנאמר שם בין השאר:

בית הדין הבהיר לבעל ובא כוחו כי בית הדין לא מוטרד מכך (ממסירת מודעה זו על המודעה של הבעל), שהרי ככל שהבעל יאמר בעת סידור הגט את הנוסח המקובל בסידור הגט (לביטול מודעות ומודעות דמודעות עד סוף כל המודעות) ללא כל סטייה מהנוסח שיתבקש לומר, אזי אין חשש לכשרות הגט.

ברם, בית הדין רואה בחומרה התנהלות של בעל דין, שלמרות החלטת בית הדין המחייבת אותו לגרש, מנסה בתחבולות לטרפד החלטה זו, תוך כדי ניסיון לטרפוד הגט ופגיעה מכוונת בכשרות הגט, באמצעות "מסירת מודעה" מוקדמת, נגד כשרות הגט.

כמובן שלהליך זה של "מסירת מודעה" במסגרת סידור גט, עלולה להיות השלכה חמורה, כגון שהאישה תסבור שהגט חל, ותתנהג כאשה פנויה וגרושה לכל דבר.

וראו אף האמור בשולחן ערוך אבן העזר סימן קמא סעיף סז (על פי הגמרא בקידושין יב ע"ב) כי מי שמסר מודעה על הגט, מכין אותו מכת מרדות, מפני שגורם להיות ממזרים. וכן מובא אף בטור שם בשם הרמב"ם.

כן ראו האמור בסדר הגט (סעיף כג): "טוב שיהיה הבעל אצל הסופר והעדים עד שייכתב הגט וייחתם ויינתן, כדי שלא ימסור מודעא".

והעולה מהאמור, כי מסירת מודעה, תוך רצון לביטול הגט, הינה פעולה חמורה ביותר על פי ההלכה, ואף היו מלקים עליה, משום החשש למרבה ממזרים בישראל, שמא הגט יהיה בטל, והאישה תסבור שהוא כשר ותוליד ילדים מגבר אחר.

ובכן, בית הדין רואה בפעולת הבעל של מסירת מודעה על הגט, ניסיון לשיבוש הליכי משפט, על כל המשתמע מכך, ולא יוכל לעבור על כך לסדר היום.

בית הדין ישקול צעדיו באשר לכך, כדי לבחון כיצד הגיע הבעל ל"תחבולה" זו, מי נתן לו עצה זו, ומי זה שעמד מאחורי הקלעים וניסה לחבל ולשבש את ההליך המשפטי, ויתכן אף לגרום לתקלה חמורה מאוד כמתואר.

בית הדין ישקול צעדיו כאמור, כולל אפשרות לחקירת העניין באמצעות גופי בדיקה וחקירה מוסמכים במדינת ישראל מחוץ לכותלי בית הדין. 

כן ישקול בית הדין פסיקת הוצאות משפט בהתאם לתקנה קיט לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים ולחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956.

משכך, התיק לסידור הגט לא ייסגר בשלב זה.

 ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ב באדר א התשע"ט (17/02/2019). הרב יצחק אושינסקי – אב"ד                הרב מאיר קאהן                  הרב יעקב מ' שטיינהויז

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם