מאגרי מידע

בירור יהדות

החלטה

תיק זה אינו תיק בירור יהדות שיגרתי שנפתח עקב בקשה להינשא כדמו"י או להתגרש כדמו"י.

במהלך הדיון מיום כ"ד בטבת תשע"ה (15.1.2015) הטיח הבעל באישה אשמה חמורה כאילו היא זונה. בית הדין גער בבעל על התבטאות כה חריפה ומבישה כנגד אשתו, אך הבעל טען שיש לו סרטון שהתפרסם בתקשורת הכללית תכנית בטלוויזיה המתעדת אותה, בו מודה האישה בדבר ומספרת על עצמה ועבודתה כ…

נצטט מפרוטוקול הדיון מיום כ"ד בטבת תשע"ה (15.1.2015) (שורות 47 – 52), חקירת האיש את האישה:

ש. היית זונה?

בית הדין: נדחה

ש. הייתי עבד שלך?

ת. …

הבעל: היא משקרת לכולכם

מציג סרטון בו לדבריו האישה מודה שהיא זונה ושהיא נשואה לעבד

בית הדין האזין לסרטון שכאמור פורסם בתקשורת, ואכן לתדהמתו האישה מודה בפה מלא ובריש גלי שעסקה בזנות.

נאמנים עלינו דברי חז"ל שפירשו את הפסוק אלוקים ניצב בעדת אל (תהלים פב' א') שהקב"ה נמצא עם הדיינים, והם זוכים לסייעתא דשמיא בפסיקת הדין, אך פעמים שאנו רואים זאת בחוש.

בית הדין נחרד והופתע מהדברים המזעזעים שנאמרו בסרטון על ידי האישה.

מול בית הדין ניצב מאמר חז"ל – ישראל רחמנים ביישנים וגמלי חסדים, כמובא בגמרא תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א:

"אמר, שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים, רחמנים – דכתיב "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין – דכתיב "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים – דכתיב "למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות צדקה", כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו".

וכתב בבית הבחירה (מאירי) מסכת יבמות דף עט עמוד א:

"ממדות הראויות לישראל הוא שיהו רחמנים וביישנים וגומלי חסדים וכל שאין בו סימנין הללו ראוי לחוש ולהתרחק ממנו כפי היכולת".

וכתב מהרש"א חידושי אגדות מסכת יבמות דף עט עמוד א:

"ולענין הבושה אמרינן בנדרים בעבור תהיה יראתו על פניכם גו' זו הבושה כו' כי היראה הניכרת בפנים היא הבושה כמו שאמרו בושת פנים לגן עדן וההפך עז פנים, ולאו לפי מזגן וטבען קאמר דהא אמרו בביצה פ"ג ישראל עז באומות הן ומפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין אלא דעל שם זה נקראו ביישנים שהתורה מתשת כחן ומכנעת לבם כפרש"י שם וזה הכתוב בעבור תהיה יראתו גו' בענין נתינת התורה נאמר שנתן הקדוש ברוך הוא התורה שהיא יראתו על פנינו לבלתי נחטא כדאמרינן שם וה"נ מוכח ההיא דנדרים שהבושה באה לנו מנתינת התורה שאמרו שם דכל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני".

וכשהסירה האישה מעל פניה את מסווה הבושה הטבעית שיש לכל בר ישראל עלה חשד כבד לבית הדין שאכן לא מדובר בבת ישראל.

ואף שהתברר שניתן אישור יהדות לאם המבקשת, ולמבקשת עצמה וכן לאחות המבקשת, אך הואיל והדבר היה לפני שנים רבות, בזמן שבית הדין עדיין לא העסיק מברר יהדות מקצועי, ולאור התנהגותה של האישה בריש גלי ובפרסום מעשיה ועבודתה לעיני מיליוני צופים, ומעל הכול לאור מאמר חז"ל הנ"ל, קבע בית הדין שיש לפתוח תיק יהדות ולברר שוב את יהדותה של המבקשת.

יש לציין שהאישה סירבה להתייצב בפני חוקר היהדות מספר פעמים, ובית הדין זימן אותה בצו הבאה.

בדיקה יסודית של טענות ומסמכי המבקשת העלו תמונה מדהימה של מערכת מתוחכמת של זיוף מסמכים ואף שינוי רישום תעודות בתוך המערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין האוקראיני.

ונצטט מקצת מהאמור בהחלטה לעיכוב נישואין:

תעודות שהציגה המבקשת נשלחו לבדיקת מז"פ והתברר כי הן מזויפות.

בחוות הדעת הנ"ל נפרש מארג העובדות בתיק זה ואף שבית הדין נפגש מדי פעם במי שמזייף מסמכים על מנת להטעות את בית הדין, הרי בתיק שלפנינו הגדילו לעשות.

וזה לשון מברר היהדות בסיכום חוות דעתו:

"לאור כל הנ"ל נראה, כי המבקשת ואמה במזימתן להטעות את ביה"ד, הגדילו לעשות יותר מכל זייפן אחר שנחשף במשך שנות עבודתי כמברר יהדות. מלבד  טענות כוזבות וזיוף תעודות,  מסע השקרים של המבקשת כלל אף פברוק נתונים במערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין האוקראיני תוך כדי החקירה בביה"ד".

בהתאם להתנהלות החריגה של המבקשת הייתה אף ההחלטה חריגה בחריפותה:

לאור כל הנ"ל קובע בית הדין כדלקמן:

א. עיכוב הנישואין הזמני שהוציא בית הדין כנגד המבקשת מיום 14.6.2015 וכנגד בני משפחתה יהפוך לעיכוב נישואין קבוע.

ב. יש להעביר החלטה זו למרשם האוכלוסין במשרד הפנים לצורך שינוי רישום הלאום.

ג. לאור חומרת המעשים הרבים להטעות את בית הדין ולבזבז זמן שיפוטי יקר בתיק שנמשך מעל שלוש שנים וכל זה בטענות שווא, קובע בית הדין שיש לחייב את המבקשת בהוצאות לטובת קופת המדינה בסך של 25,000 ש"ח.

ד. את התעודות  של המבקשת ואמה שחזרו  מבדיקת מז"פ והתגלו כמזויפות, יש להפקיד במחלקת בירורי יהדות אצל הרב אליהו מיימון.

ה. יש להעביר החלטה זו למרכז לגביית קנסות.          

 בית הדין מוצא לנכון לפרסם את ההחלטה כדי להרתיע את הרוצים לרמות את בית הדין ולהוציא אישור יהדות שיקרי על ידי הצגת מסמכים מזויפים או בדרכים אחרות.

כאמור, החלטה זו מותרת בפרסום לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום כ"ו באלול התשע"ח (06/09/2018).

הרב דניאל אדרי – אב"ד, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם