מאגרי מידע

ביצוע פסק דין למסירת קטין או למפגש בין קטין להורהו

הקדמה:
פסק דין למסירת קטין או להתרת מפגש בינו לבין הורהו או בכל עניין אחר הנוגע לקטין יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל רק אם בית המשפט הורה על כך במפורש
כאשר חייב לא ממלא אחר פסק הדין תוך התקופה שקבועה באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על ביצוע פסק הדין בכל האמצעים הנדרשים
ביצוע פסק הדין ייעשה בשיתוף עובד סוציאלי
מנהל לשכת ההוצאה לפועל ידווח לבית המשפט על ביצוע או אי ביצוע פסק הדין ורשאי לבקש הוראות מבית המשפט לגבי המשך ההליכים
 • ככלל, הליכי ביצוע של פסק דין בעניינו של קטין, מלבד פסק דין בענייני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו ולא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

 • עם זאת, בית המשפט רשאי להורות שביצוע פסק דין ייעשה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין.

 • כאשר נקבע בפסק הדין כי יש למסור קטין, או לאפשר מגע, מפגשים או קשר בין הורה לבין ילדו הקטין שאינו נמצא בהחזקתו, או לעשות כל דבר אחר בקשר לקטין, ונקבע בהחלטה שהביצוע ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל, ינקוט מנהל לשכת ההוצאה לפועל את כל הצעדים הנדרשים לביצוע פסק הדין.

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יסתייע לשם כך בפקיד סעד, שהוא עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה זכאי שלשכת ההוצאה לפועל תבצע פסק דין בעניינו של קטין בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. ניתן לטובתו פסק דין המורה למסור לידיו קטין.

 2. ניתן לטובתו פסק דין המורה לאפשר מפגש בינו לבין ילדו הקטין שאינו נמצא בחזקתו.

 3. הורה של קטין אשר מחזיק בפסק דין המורה לעשות דבר מה בקשר לקטין, והקטין או מי שמחזיק בו מונע את ביצוע אותו מעשה.

 • בכל אחד מהמקרים הנ"ל הזוכה יהיה זכאי לביצוע פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, רק אם התקיימו שני התנאים הבאים:

 1. בית המשפט הורה במפורש שביצוע פסק הדין ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל.

 2. הזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין.

למי ואיך פונים

 • לאחר הגשת הבקשה למימוש פסק הדין, יתבצעו הליכי המימוש באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה נוספת מטעם הזוכה.

שלבי ההליך

 • לאחר פתיחת התיק תישלח לחייב אזהרה שבה הוא יידרש למלא אחר האמור בפסק הדין (למסור את הקטין, לאפשר מפגש בינו לבין הורהו האחר או לבצע מעשה אחר הנוגע לקטין הקבוע בפסק הדין).

 • החייב יידרש למלא אחר האמור בפסק הדין בתוך פרק הזמן שייכתב באזהרה.

 • אם החייב לא מילא אחרי האמור בפסק הדין תוך התקופה שנקבעה לכך באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל לנקוט את הצעדים הנדרשים לביצוע הוראות בית המשפט בפסק הדין, ויודיע על כך לפקיד הסעד (העובד הסוציאלי).

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יקבע עם פקיד הסעד את הסידורים הדרושים לביצוע פסק הדין.

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יערוך דו"ח על ביצוע פסק הדין או על אי ביצועו והסיבה לכך.

 • לאחר קבלת הדו"ח רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקש הוראות מבית המשפט שנתן את פסק הדין, ויודיע על כך לזוכה, לחייב ולפקיד הסעד.

ערעור

 • על כל צו או החלטה של רשם הוצאה לפועל הקשור לביצוע פסק דין למסירת קטין, התרת מפגש בין הקטין להורהו או כל דבר אחר בעניינו של הקטין, ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה שנתן את פסק הדין ללא צורך בקבלת רשות לערער:

 • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער – יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה.

 • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער – יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום המצאת הצו או ההחלטה למערער.

 • למידע על הליך הערעור ראו ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

חשוב לדעת

 • ביצוע פסקי דין בעניינו של קטין ייעשה באמצעות ההוצאה לפועל רק אם בית המשפט הורה על כך במפורש.

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם