מאגרי מידע

באיזה מקרים יש לאפשר פתיחת תיק בלא צורך בהליך ליישוב סכסוך

החלטה

התקבלה בקשת המבקש לקביעת סמכות בית הדין בתביעתו בענין משמורת הבן אלחנן. עותק יועבר למשיבה. לטענת המבקש, היתה טעות במזכירות כאשר לא אפשרו לו להגיש את תביעתו בנושא המשמורת ללא צורך בתיק יישוב סכסוך. לדבריו, לא היה עליו לפתוח תיק ישוב סכסוך, מאחר והיה דיון בעניינו בתוך שנה.

לאחר עיון בחומר קובע בית הדין כי דין הבקשה להידחות על הסף.

ראשית, לא התקיים כל דיון בשנה האחרונה. לאחר הדיון האחרון שהתקיים, ניתנה החלטה ביום ג' בשבט התשע"ז (30/01/2017), ומאז, הפעילות האחרונה בתיק שפתח המבקש, היתה הודעה של לשכת הרווחה מחודש אפריל 2017, על חוסר שיתוף פעולה מצדו בנושא התסקיר.

כמו כן, גם אילו היתה פעילות בתוך שנה, אין הדבר פוטר מפתיחת תיק יישוב סכסוך, אלא ניתן לבקש קיצור הליכים, וכפי שיוסבר להלן.

בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014, סעיף 3(י) נאמר:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפטי בלא שהגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך, אם בשנה שקדמה להגשת התובענה הוגשה כבר בקשה ליישוב סכסוך בין אותם צדדים, ובלבד שחלפו התקופות כאמור בסעיף קטן (ה).".

דהיינו, החוק מאפשר הגשת תובענה ללא פתיחת תיק ליישוב סכסוך, רק בתנאי שבשנה שקדמה להגשת התובענה הוגשה כבר בקשה ליישוב סכסוך בין אותם צדדים, ותקופות העיכוב חלפו. במקרה שבפנינו, לא התקיים התנאי ועל כן לא היה מקום לקבל את התובענה.

נוסיף עוד ונבהיר. אמנם בתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ו-2016, בתקנה 16(א), נאמר כי:

"בעניינים אלה רשאית הערכאה השיפוטית בעקבות בקשה שהוגשה לה על ידי אחד הצדדים לפי תקנת משנה (ד) או בעקבות פנייה מיחידת הסיוע לקצר את תקופת עיכוב ההליכים:

.

(3)     לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור שלגביה חלפו התקופות המנויות בסעיף 3(ה) לחוק, או אם מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה שיפוטית כלשהי או שהתדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה;",

אך גם תנאי זה לא התקיים במקרה שבפנינו, שכן כאמור לעיל, ההתדיינות בין הצדדים הסתיימה לפני כשנה וחצי ויותר.

כמו כן, גם אילו היתה התדיינות בתוך שנה, אין התקנה פוטרת מפתיחת תיק יישוב סכסוך, אלא מאפשרת הגשת בקשה לקיצור תקופת העיכוב, במסגרת של תיק ליישוב סכסוך.

לאור האמור, הבקשה נדחית והתיק ייסגר. הבקשה להחזר אגרה תועבר לועדת האגרות.

ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים

ניתן ביום י"ט בתמוז התשע"ח (02/07/2018).

הרב חיים בזק – אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

אל תיתן לחששות שלך לעצור אותך. אתה יכול לייצג בביטחון ובהצלחה בכל בתי הדין!

למידע נוסף מלא פרטים ואנו ניצור עמך קשר בהקדם